Rekha Rani Devi

Rekha Rani Devi

Associate Professor

MA (Gauhati) PhD (Gauhati)

Modern Assamese Literature (Special interest in Assamese Novel)

Department of Assamese
Gauhati University, Guwahati, 781014
Email:- rekha@gauhati.ac.in

Modern Assamese literature
Trends in Assamese Novel
Trends in Assamese Drama
Short Story
Literary Criticism
History of Sanskrit Literature

 Modern Assamese Literature

 

 
S. No.
 
 
 
Title with page nos.
 
 
 
Type of Book & Authorship
 
 
 
Publisher & ISSN/ISBN No.
 
 
 
No. of co- authors
 
 
 
Whether you are the main author
 
 
1.
Adhunik Asomiya Upanyas Aru Samaj Chetana
Sociological study of novels  
Panchajanya Printing & Publishing, Guwahati-1
ISBN-978-81-92178-45-5
Nil
Yes
2.
Prasanga
Asomiya Sahitya Sanskriti
Collections of article of literature and culture
Panchajanya Printing & Publishing, Guwahati-1
ISBN-978-81-92178-61-5
Nil
Yes

 

 
S. No.
 
Title with page nos.
 
Journal
 
ISSN/
 
ISBN No
 
Whether peer reviewed. Impact Factor, it any
 
No. of co-author
 
Whether you are the main author
1.       
 
Sayad Abdul Malikar Dhanya Naratanu
Bhal : Eti Alosana,
Pg. 15-24
Journal of the Deptt. of Assamese, vol.1 2008, Gauhati University, Kokrajhar Campus
 
 
Nil
Yes
2.       
Debendranath Acharyar Anya Jug Anya Purush Upanyasat Samaj Bastab, Pg. 53-61
Journal of the Deptt. of Assamese, vol.II 2010, Gauhati University, Kokrajhar Campus
 
 
Nil
Yes
3.       
Lakshminath Bezbaruar Kehokalit Sadharan Manuh,
Pg. 64-70
Prantaswar, Vol. I, 2011
ISSN No. 2231-6760
 
Nil
Yes
4.       
Bishnu Rabhar Geet aru Kabitat Sadharan Manuhar Mukti-chetana, Pg.61-64
Kalaguru, Sadau Asom Chatra Santha, Kokrajhar Zila Chatra Santha, 2013
 
 
Nil
Yes
5.       
Lokasanskriti : Parampara aru Paribartan, Pg.25-29
Deepshikha, Assamese Students Literary, Society of Gauhati University, Kokrajhar Campus, Kokrajhar, 2014
 
 
Nil
Yes
6.       
Asomiya Janajatiya Sanskritir Paribartan aru Sankat, Pg.117-120
The Mirror of the Tribal, The Mouthpiece of Kokrajhar District Tribal Sangha, 2nd issue, 2014
 
 
 
 
 
 
Nil
Yes
7.       
Assameea Upanyasat Samaj Chitra Eti Chamu Abalokan (1980-2007)
Anvesan Journal of the Deptt of Assamese, Gauhati University, Vol.-IX, March, 2014
ISSN-2259-2475
 
Nil
Yes
8.       
Nirupama Bargohainr Champavati Upanayasat Nari-Chetana, Vol.8,
Pg. 73-80
Anvesan, Deptt. of Assamese, Gauhati University, 2015
ISSN-2250-2475
 
Nil
Yes
9.       
Antarastriya Nari dibash aru Mahila Sabalikaranar Patabhumit Asomar Gramin Mahila,
Pg. 20-23
Yaa Devi, Journal, Bongaigaon College Women Cell, Vol-V, 2015
ISSN-2311-5887
 
Nil
Yes
10.  
Jyotiprasadar geetat Jatiya Chetana,
Pg.57-59
Smretigrandha Rupkanwar Jyoti Prasad Agarwalar Mrityutithi Upalakshe Gosaigaon Sakha Sahitya Sabha, 2016
ISSN-2394-5060
 
Nil
Yes
11.  
Manik Bandopadhyar Padma Nadir Mazhi Pg.57-63
Dhamdhama Anchalik College Alochani, 2016
 
 
Nil
Yes

 

 
S. No.
 
Title with page nos.
 
Book Title, editor & publisher
 
ISSN/ISBN No
 
Whether peer reviewed
 
No. of co-authors
 
Whether you are the main author
1.       
Chandraprasad Saikiar Janmantar Aru Homen Bargohair Pitaputra : Ek Tulanamulak Alosana, Pg.42-48
Sahitya Samanyay, Ekadas Khanda, 2010, Asom Sahitya Sabha, Kokrajhar Sakha Sahitya Sabha
 
 
Nil
Yes
2.       
Lakshminath Bezbaruar Chuti Galpat Aitijya chetana, Pg.162-174
Adhunik Assamia Sahityar Aitijya aru Lakshminath Bezbaroa, 2014
ISBN-978-81-929408-0-9
 
Nil
Yes
3.       
Lakshminath Bezbaruar Chuti Galpat Aitijya Chetana (Nirbasita Keitaman Galpar Ullikhan Saha)
Adhunik Asomiya Sahityar Aitijya aru Lakshinath Bezbarua 2014-March, Gauhati University
ISSN-978-81-929408-0-9
 
Nil
Yes
4.       
Sheelavadrar Madhupur Upanyasat Samaj Jiwanar Pratiphalan, Pg.108-119
Neinad,Asomvidya
(A collection of selected seminar paper presented in the National Seminar on Asomvidya), 2015
ISBN-978-81-
931064-0-2
 
Nil
Yes
5.       
Sheelavadrar Upanyasat Samaj biksha, Pg.81-86
Sheelavadra Sristi aru Dristi, 2015
ISBN-978-81-928411-3-7
 
Nil
Yes

 

Sl. No.
Title of the Paper presented
Title of Conference/
Seminar etc.
Organized by
Whether International/
National/
State/Regional/
College or University level
1.       
Nalbari Anchalar Jagannath Parampara aru paramparagata Jagannathar ‘Nam’.
Music of Assam : Heritage and tradition
Moran College in collaboration with Moran Sahitya Sobha. 12th and 13th Oct, 2010
State
2.       
Bezbaruar ‘Kehokali’t Sadharan Manuhar Chabi.
Sahityarathi L.N. Bezbaruah aru Padmanath Gohain Baruar Sahityik abadanar tulna.
UGC sponsored, Bongaigaon College in collaboration with Bongaigaon Sahitya Sabha. 20th and 21st Nov.,2010
National
3.       
nirupama Borgohair ‘Iparar ghar Siparar gharat pratiphalita gramanchalar arthasamajik jiban.’
Judhyottar jugar Assamiya Upanyasat Artha-Samajik jibanar pratiphalan.
UGC sponsored. Rongapara College aru Tezpur Mahabidyaloy, Deptt. of Assamese.
25th and 26th May, 2011
National
4.       
Bhabendranath Saikiar Galpar naitik chetana aru adarshabodh:Eti alokpat.
The contribution of Dr. Bhabendranath Saikia towards Assamese language, literature and culture.
UGC sponsored. Lanka Mahavidyaloy in collaboration with Krishna Bora, B.Ed. College, Lanka, 3rd and 4th Nov. 2011
National
5.       
Kokrajhar Anchalat prachalita paramparagata Marai Puja aru Puran Gan-Eti Alochana (Nath Sampradayar Bises Ullikhan Saha)
Folk Culture of western Assam
Uttaran Bilasipara, Regd. No. DBR/250/K/127 of 2009-10, 29th and 30th January, 2011
National
6.       
Silabhadrar Madhupur Upanyasat Samaj Jivanar Pratiphalan
Asom Vidya
NEINAD with Hindi Deptt., Gauhati University, 17th & 18th November, 2012
National
7.       
Mamani Raisam
Goswamir Nilakanthi-Brajat Samajik Chitra
Mamoni Raisom Goswami Life & Literature, 14th November, 2013
Organized by South East Asia Ramayana Research Centre & Byatikaram MASDO in Associate with Assam University, Silchar
International
8.       
Asomiya Sahityar Itihash Chitrayanat Maheswar Neogar ‘Asomiya Sahityar Ruprekha’.
Professor Dr. Maheswar Neog : An Indologist, 26th September, 2014.
Deptt. of Assamese, Gauhati University in collaboration with Sahitya Akademi.
National
9.       
Uttar swadhinata kalar Assamiya Upanyasat Narivawana (1950-1990).
Tradition and Transition : Assamese Women held on 15th & 16th November, 2014.
UGC sponsored seminar on MNC Balika Mahavidyalaya, Nalbari in collaboration with Lekhika Samaj, Nalbari.
National
10.  
Sheelabhadrar Upanyasat Samaj Biksha
Regionalism in the writing of Sheelabhadra and Thomas Hardy : A Discourse Beyond Region, 20th & 21st March, 2015.
UGC sponsored seminar on Promothesh Baruah college, Gauripur in collaboration with Gauripur Sahitya Sabha.
National
11.  
Bezbaroar Hashya Byengar Majere “Kripabar Baroar Kakatar Topolat” Asomor Samaj-Eti Adhyayan
Contribution of Lakshminath Bezbaroa to Assamese Language, Literature, Society and Culture, 3rd & 4th Oct. 2015
 
Department of Assamese, Abhyapuri College in collaboration with Bongaigaon Zila sahitya Sabha
National
12.  
Asomor Samaj Sanskritir Uttaran aru Sanhati Nirmant Sankardevar Nava-Vaishnava
Dharma : Eti Adhyayan
Bhakti Movement in India with special reference to Srimanta Sankaradeva, 2nd to 8th January, 2016
Srimanta Sankaradeva Kalakshetra Society
International
13.  
 
Homen borgohainr Upanyasat Draridra Janaganar Chabi : Eti Adhyayana (Haladhiya Charye Bao Dhan Khai)
Poverty Beyond Borders, 10th, 11th, 12th Feb, 2016
Research Forum, Pramathesh Barua College, Gauripur in Collaboration with Nabard, Ajmal Foundation & SBI (Kismat Hasdah Br.)
International
14.  
Dinanath Sarmar Upanyas : Ek Samiksha
Asomvidya, 26th & 27th Feb. 2016
Modern Indian Languages & Literary Studies, G.U. and NEINAD
International
15.  
Yese Dorje Thongsir Upanyasat Samaj Chetana [Lingjhik (2003) aru Sabakata Manuhar (2004) Bishes Ullekhsaha)
Language, Literature and Culture of North East India (with special reference to Assam), 15th & 16th March, 2016
Department of Assamese, Gauhati University
National
16.  
Loka Paribeshya Kala “Kamrupiya Dhulia” Parampara aru Sangrakshanar Bhabishyat Sambhabana
Ethnic Languages and Literatures of the North-East : Problems and Prospects
Department of Assamese, Dibrugarh University (Under SAP of UGC), 27th & 28th March, 2018
National

 

 
S. No.
 
Number Enrolled
 
Thesis Submitted
 
Degree awarded
 
M. Phil or equivalent
5
4
4
 
Ph. D. or equivalent
5
-
-